جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی عفونت های فک و صورت

ارائه خدمات تخصصی جراحی عفونت های فک و صورت توسط * جراح فک و صورت اصفهان آقای دکتر هادی مشکل گشا انجام می شود.

جهت استفاده از این خدمت و ارتباط با ما و گرفتن وقت مشاوره و ویزیت به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید

دکتر هادی مشکل گشا

جراح فک و صورت اصفهان

تماس با ما