ایمپلنت دندانی

آیا ایمپلنت ها نشان می دهند؟

آیا ایمپلنت ها نشان می دهند؟ ایمپلنت دندانی بیشتر ایمپلنت ها دقیقا شبیه دندان های طبیعی هستند. آیا برای هر دندان از دست رفته ایمپلنت دارم؟ اگر تنها یک دندان از دست رفته باشد، برای حمایت از آن به ایمپلنت بیشتر بخوانید