جراح دهان، فک و صورت اصفهان اپن بایت 

اپن بایت (Open bite)

اپن بایت (Open bite) درحالت نرمال دندانهای قدامی فک بالا در حدود 2 الی 3 میلیمتر از دندانهای فک پایین را از نظر عمودی می پوشانند. به عبارت دیگر عدم هم پوشانی دندانهای قدامی از نظر بعد عمودی اپن بایت (Open bite) نام بیشتر بخوانید