درد فک پایین و بیماری های عامل آن

درد فک پایین و بیماری های عامل آن

درد فک پایین و بیماری های عامل آن حمله قلبی: شاید یکی از بیشترین دلایل درد فک، حمله قلبی باشد ؛ همه افراد در هنگام حمله قلبی درد فک ندارند، اما برای برخی افراد ممکن است این یکی از نشانه های اولیه باشد. در بیشتر بخوانید