درد فک پایین و علائم

درد فک پایین و علائم

درد فک پایین و علائم: علائم بسته به دلیل متفاوت است. آن ها می توانند شامل موارد زیر باشند: درد صورت که وقتی فک به کار گرفته می شود، بدتر می شود حساسیت و درد مفاصل و عضلات محدودیت محدوده بیشتر بخوانید