جراح دهان، فک و صورت اصفهان دیپ بایت

دیپ بایت (Deep bite)

دیپ بایت (Deep bite) در حالت طبیعی دندانهای جلوی فک بالا باید در حدود 2 الی 3 میلیمتر از دندانهای فک پایین را از نظر عمودی بپوشانند. در صورت وجو دیپ بایت دندانهای قدامی فک بالا مقدار زیادی از دندانهای قدامی بیشتر بخوانید