طول عمر ایمپلنت دندان

طول عمر ایمپلنت دندان چند سال است؟

طول عمر ایمپلنت چند سال است؟ شاید شنیده باشید که عمر ایمپلنت دندان می تواند حدود 25 سال یا بیشتر طول بکشد. این درست است تا زمانی که شما از آنها مراقبت کافی داشته باشید. طبق آمارها طول عمر ایمپلنت ها وابسته بیشتر بخوانید