نامرتبی و شلوغی دندانه

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding)

نامرتبی و شلوغی دندانها (Crowding) شایعترین علتی که بیمار برای درمان ارتودنسی مراجعه می نماید ، نامرتبی و شلوغی دندانها است . این امر به علت عدم تناسب فکین با دندانها است . به طور مثال اگر بیماری فک کوچک خود بیشتر بخوانید