وجود فاصله در بین دندانها

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing)

وجود فاصله در بین دندانها (Generalized spacing) در این نوع ناهنجاری معمولاً فک بزرگ از پدر و دندانهای کوچک از مادر به ارث گرفته می شوند . در اینصورت به علت کوچکی دندانها و به دلیل فضای اضافه موجود در قوس بیشتر بخوانید