جراح دهان، فک و صورت اصفهان ویروس کرونا

شایعات و واقعیاتی که درباره ویروس کرونا باید بدانیم!

ویروس کرونای جدید می‌تواند در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب دارند منتقل شود. ویروس کرونا: بر اساس مدارک، ویروس کرونای جدید می‌تواند در تمام مناطق، شامل مناطق با هوای گرم و مرطوب، منتقل شود. در صورتی که در منطقه بیشتر بخوانید