کراس بایت دندانهای قدامی

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite )

کراس بایت دندانهای قدامی (Anterior cross bite ) در حالت نرمال می بایست دندانهای فک بالا 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که در مورد یک یا چند دندان این حالت معکوس باشد یعنی دندان بیشتر بخوانید