جراح دهان، فک و صورت اصفهان کوچکی فک بالا

کوچکی فک بالا

کوچکی فک بالا (Maxillary deficiency) اگر فک بالا کوچک باشد ، می توان با پلاک های متحرک پیچ دار فک بالا را از نظر بعد عرضی باز نمود . در هنگام تحویل پلاک متحرک پیچ دار نحوه باز کردن که به بیشتر بخوانید