جراح دهان، فک و صورت اصفهان جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟

جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟

 جراحی فک در چه مواردی نیاز است؟ جراحی فک در برخی موارد که ناهنجاری های فکی به میزانی شدید است که امکان مخفی کردن آن به تنهایی با ارتودنسی وجود ندارد، لازم است این مشکل تنها به وسیله جابه جایی بیشتر بخوانید