کاشت ایمپلنت بعد از دوران بارداری

چرا کاشت ایمپلنت بعد از دوران بارداری؟؟

چرا توصیه می شود که کاشت ایمپلنت بعد از دوران بارداری انجام شود؟ به طور کل می توان بعد از سه ماه اول بارداری می توان درمان های روتین مانند روکش گذاری، پر کردن دندان و عصب کشی را انجام بیشتر بخوانید